Golf Boys Varsity . Sept 25 - Montini Catholic High School